Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Totuus vääryyden vankina

Se, mitä saamme lehdistä ja kirjoista lukea maapallomme historiasta perustuu vain vähäisiltä osin tieteellisiin tutkimuksiin ja mittaustuloksiin. Suurin osa saamastamme tiedosta on olettamuksia, uskomuksia ja pienten ryhmien antamia selontekoja. Näissä asiaa tutkivissa ryhmissä on useita koulukuntia, joiden kesken käydään kiivastakin väittelyä asioiden käsittelystä ja havaintojen tulkinnoista. Merkittävimmät kiistat käydään siitä, kenen näkemys hyväksytään julkaistavaksi ja kuka saa siitä kunnian. Se, onko asialla tieteellistä totuuspohjaa ei ole tärkeä. Tilanne on vuosikymmenien aikana johtanut siihen, että sokea usko on syrjäyttänyt tiedon, tutkimusten antamat tulokset ja selkeät viitteet, joita luonnosta havainnoin voidaan tehdä. Tänään voidaan avoimesti sanoa, että maankuoren tutkimuksesta saatuja tuloksia ei julkaista, ellei niitä voida jollain tavoin soveltaa vallitseviin ja sallittuihin uskomuksiin, joiden on perustuttava kehitysoppiin.

Viime vuosisadan alkupuolella geologit hyväksyivät vedenpaisumuksen historiallisena totuutena. Maanpinnan kerrostumilla ja niistä löydetyillä fossiili- sekä kivihiili-, öljy- ja muilla esiintymillä oli selkeä ja mittauksin osoitettava syy - seuraussuhde. Löytyikö sitten kerrostumista jotain mikä pakotti uusiin kehitysopillisiin selityksiin ja vedenpaisumuksen hylkäämiseen? Ei löytynyt. Muutoksen syyt olivat aivan muualla.

Rationalismi, järjen ja ihmiskeskeisyyden aatevyöry alkoi vallata Eurooppaa ja edelleen koko Läntistä Maailmaa.

Ihmisjärjen ja yli-ihmisen korottaminen kaiken luomakunnan yläpuolelle edellytti Jumalan kieltämistä. Uudeksi uskonnoksi hyväksyttiin jo antiikin Kreikan ajoilta tuttu kehitysoppi. Tieteen perustaksi vaadittiin hidas kehittyminen, alkuräjähdyksestä syntynyt universumi, itsestään kehittynyt elämä ja sattumien, elintilataistelun ja luonnonvalinnan kautta tuhansien miljoonien vuosien aikana jalostunut nykymaailma. Sen päänä on ihminen, ylivertaisena sen valkoinen rotu - tieteen, taiteen ja luonnon hallitsija.

Ihmiskeskeinen aate valtasi nopeasti tieteen eri alueet, filosofiset tiedekunnat, kirjallisuuden ja opetuslaitokset sekä sovellettuna myös eri länsimaiset uskontotieteet. Sen ottivat käyttöön myös uudet vallankumousaatteet kuten kommunismi ja jotkut nationalistiset virtaukset. Näin ihmiskeskeisestä uskonnosta tuli kaiken tutkimuksen ja tieteentekemisen pohjaseula. Sen läpi pitää nyt kaiken tiedon suodattua ennenkuin tulokset julkaistaan ja jaetaan tavallisen kansan ihmeteltäväksi. Tutkijat ja filosofit toimivat ankarina pappeina, jotka yhdessä hyväksyvät puitteet alati muuttuville uskonkappaleille ja antavat hyväksynnän uskonsa saarnamiehille "tieteellisen tiedon opettajille". Kuri on kova. Kehitysoppiin soveltumattoman tiedon ja todistusaineiston levittäminen on ankarasti rankaistava, niiden hävittäminen on sitävastoin yhteisen edun mukaista ja ylistettävää.

kuva Yli 150 vuotta on kiihtyvällä vauhdilla ja suurin uhrauksin etsitty todistusaineistoa, joka antaisi tieteellisen pohjan kehitysopille. Maankuorta on kaivettu ympäri maapallon. Miljoonia fossiileja on tutkittu ja lokeroitu. Lietekerrokset ja kerrostuneet kivilajit on möyritty, luolat ja vanhat elämisen jäljet on luokiteltu ja mitattu. Mutta tukea kehitysopille ei ole saatu. Jäänteet vanhasta maailmasta eivät antaudu tieteen nimissä levitetylle uskonnolle. Ne pilkkaavat ihmisen itseriittoisuutta ja ylpeyttä, mutta julistavat luojansa suuruutta.

Minkä rangaistuksen historia langettaa niille, jotka totuuden piilottaen johtavat kansakuntia harhaan? Hitlerin kehitysopin mukaiset toimet "uuden uljaan rodun" nostamiseksi on tuomittu mutta kehitysopin osuutta näissä kansanmurhissa ei julkisesti käsitelty. Kommunismin ylivertaisuus aatteena perustuu myös kehitysoppiin - ihmisten yliherruuteen ilman jumalaa.Kommunismin kaatuminen on saattanut monet kansat kaaostilaan. Kehitysopin osuus tässä kaikessa yritetään jälleen siirtää sivuun. Eri rotujen alistaminen kehitysopin antamin valtuuksin on huutava vääryys eri kansojen sisällä. Taloudellinen riisto sekä teknisesti vahvemman tai etevämmän kehitysoppiin perustuvat etuoikeudet vääristävät kansojen ja yksilöiden välisiä suhteita, jopa olemassaolon oikeuksia. Näiltäkö, vahvoilta ja valtaa pitäviltä, kehitysopin kannattajat saavat voimansa ja oikeutensa vääristää totuutta ja piilotella ja hävittää sen aineiston, joka todistaa kehitysoppia vastaan ja kertoo ainutlaatuisesta Jumalan luomasta maailmasta?

"Hullu sanoo sydämessään: "Ei ole Jumalaa". Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa; ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on." Psalmi 14:1


KP